اکتشاف

اکتشاف:

اکتشاف مواد معدنی نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری های بخش معدن و صنایع معدنی كشور دارد . توجه معدن كاران بخش خصوصي  به این امر در سال های اخیر موجب آغاز جنبشی نو  در اکتشاف مواد معدنی کشور گردیده و بی تردید بخش اکتشاف کشور در حال تجربه   تحولی بزرگ است که توجه و مراقبت از این جنبش بسیار با اهمیت است و مسئولیت آن بر عهده کلیه دست اندرکاران اکتشاف می باشد . شركت توسعه معادن دشت يزد  نيز در اين راستا فعاليت اوليه خود را مبتي بر اكتشاف قرار داده است كه شامل بخش هاي مختلف ذيل مي باشد:

الف – بخش پیجویی و مطالعات زمین شناسی اولیه
این شرکت با دارا بودن تیم فنی و کارشناسی در محدوده های دارای پتانسیل معدنی اقدام به کاوش و پیجویی های اولیه زمین شناسی و اکتشافی نموده و پس از مشخص شدن اندیس های کانی زایی  و رخنمون های موجود در محدوده، جهت مراحل بعدی اکتشاف اقدام می نماید مطالعه گسل ها و پدیده های کانی ساز در مناطق مختلف استان من جمله بافق- بهاباد – نایین- ندوشن و عقدا از این دست فعالیت ها می باشد. پس از این مراحل نقشه زمین شناسی و توپوگرافی اولیه تهیه می گردد.


 

 


ب- انجام عملیات ژئوفیزیک
نظر به این که شرکت در مبحث سنگ آهن فعالیت دارد به سبب خاصیت مغناطیسی سنگ آهن یکی از روشهای شناسایی موقعیت و روند گسترش آن، استفاده از روش ژئوفیزیک مگنتومتری (مغناطیس سنجی) می باشد و این خاصیت در سنگ آهن با کانی سازی مگنتیت بسیار قوی و روش مورد اطمینانی است. در سنگ آهن با کانی سازی هماتیت به جهت خاصیت مغناطیسی ضعیف تر، این روش، روش راهنما برای ادامه عملیات می باشد. این عملیات توسط تیم ژئوفیزیک شرکت که مشتمل بر کارشناسان کارآزموده و با تجربه می باشند با دقتی خوب انجام می گیرد.

  

 

 

ج- حفاری اکتشافی:
پس از انجام عملیات ژئوفیزیک در هر محدوده متناسب با نوع ژنز کانسار و ساختار آن و همچنین زمین شناسی محدوده، عملیات صحرایی از قبیل حفر ترانشه ، چاهک، حفاری پودری ، حفاری مغزه گیری و ...بر روی ناهنجاریهای ژئوفیزیکی و رخنمونها انجام می گردد فعالیتهای مذکور با توجه به اولویت هایی که توسط دفتر فنی شرکت مشخص می گردد موقعیت آنها طراحی و هماهنگی لازم جهت اجرای و نظارت بر اجرای عملیات صورت می گیرد.

 

 

 


 
د- نقشه برداری و تهیه گزارشات لازم
جهت صدور گواهینامه کشف می بایست در پایان مرحله اکتشاف، گزارشی متشکل از برآورد ذخیره قطعی نسبت به عملیات اکتشافی انجام شده و عملیات نقشه برداری صورت گرفته در محدوده ارائه گردد که موارد فوق الذکر نیز توسط کارشناسان دفتر طراحی شرکت انجام می شود.

 


 

 

 

و- اهم فعالیت های اکتشافی انجام شده تاکنون:


-    انجام فعالیت های اکتشافی تکمیلی در منطق سنگ آهن عقدا که منجر به دریافت پروانه بهره برداری گردیده است.
-    انجام فعالیت های اکتشافی تکمیلی در محدوده سنگ آهن شواز که منجر به دریافت گواهینامه کشف گردیده است.

-    انجام فعالیت های اکتشافی تکمیلی در محدوده سنگ آهن خرانق که منجر به دریافت گواهینامه کشف گردیده است.

-    انجام فعالیت های اکتشافی تکمیلی در منطقه سنگ آهن تفت  که منجر به دریافت پروانه بهره برداری گردیده است.


-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه میبد                       دو محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه خرانق                     دو محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه بافق                       پنج محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه بهاباد                      دو محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه نایین                       يك محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه رباط                        سه محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در منطقه هرات و مروست        يك محدوده
-    انجام فعالیت اکتشافی در استان کرمان                     سه محدوده